Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP oguz solak -oguz@oguzsolak.com 23/1/2007 - 01:45:21 oku
Sayyn BA?BAKANIM


Türk Halky olarak Müteveffa Hrant Dink in öldürülmesinden derin üzüntü duyduk. Türkler
her katledilen canlynyn acysyny kalbinde duyacak kadar duygusal ve merhamet sahibidirler.
Ancak her ne hikmetse Türkiye de, Türkçe konu?an, kendine Türk o?lu Türküm diyen birtakym Ynsanlaryn,Türk vatanynda; Türk halkyny A?AGILAMALARINDAN artyk byktyk. TRT de dahil bütün televizyon kanallaryndan,gazetelerden,gazetecilerden, televizyon kanallarynyn tarty?ma veya haber programlaryna çykan zevattan hakaret yemekten sabrymyz ta?maya ba?lady. Günlerdir bütün televizyon kanallary dolayly olarak Türklerin katil oldugunu empoze ediyorlar.
Karadeniz bölgesinin insanlarynda vatan sevgisi çok yüksektir. Bu sevgiyi kyrmak için yapylan bu komplolardan korkumuz yok.Böyle bir olaydan Türkiyenin hiçbir çykary olamayaca?yny ama Ermenistan ve diasporanyn çykarynyn olaca?yny halkymyz bilir. Bizim asyl korkumuz ve igrendi?imiz ?ey TÜRK TELEVYZYONLARININ ve GAZETELERYNYN yaptyklarydyr. Bizim bütün dünyaya rezil oldu?umuzu bizlere dikte etmelerini, Türk halkyny
potansiyel katil ilan etmelerini kabullenemiyoruz.
Kim bu insanlar. Türk halkyna her fyrsatta kinlerini kusmaya çaly?anlar. Çelme takypta,dü?tü?ümüzü sandyklary ilk fyrsatta binlercesi soka?a dökülenler. Adlary sanlary Türk ama Türklere nefret kusanlary bilmek istiyoruz. Önlem alynmasyny istiyoruz. Gazeteleriyle, televizyonlaryyla Türk halkyny syky?tyranlar kar?ysynda, sesini duyuramayan gerçek Türk halkynyn haklaryny sonuna kadar savunmanyz bizim, sizin üzerinizde ki hakkymyzdyr.
Dünyanyn her tarafynda, her zaman kullanylacak bir cahil veya bir manyak çykmy?tyr veya çykabilir. Ynsanlyk tarihinde bu tip olaylar her zaman olmu?tur.Bunu bal gibi kendileride bildikleri halde Türk halkynyn kafasyna torba geçirmelerine fyrsat vermeyece?iniz inancyndayym.
Ynsano?lunu melekle ?eytan arasynda bir varlyk olarak yaratan Yüce Allah bile insano?luna yasaklar getirmi?ken , biz kim oluyoruz da her?ey serbest ey insanlar diyoruz . Neden bu toplumu bitiren konulara gereken yasaklary getirmiyorsunuz.
Kullanyldyklarynyn farkynda bile olmayan Gazetecilerin, akademisyenlerin, emekli özel harpçilerin yeni Günah keçileri POLAT ALEMDAR. Sanki kurtlar vadisinden önce Türk ve Yslam dü?many Stevan Segal , Chuk Norris, Rambo vah?eti yoktu , vampir filimleri yoktu , kovboy filimleri vah?eti yoktu. Muhafakar geçinen kanallardan yayynlanan ve herbirinde hiristiyanly?yn bir sembolünü çocuklaryn kafasyna i?leyen çizgi filimler yoktu.Yüzüklerin efendisi gibi sapyk filimler yoktu. Ezelden beridir Polat Alemdar var.Bizi bu adam bozdu. Ama biz biliyoruz ki Polat Alemdar filan bahane , hedef Türklerin güçlü bir sinema endüstrisi olu?turmalaryna fyrsat vermemek. Çünki güçlü bir sinema endüstrisi, savunma sanayi kadar önemlidir.
Sayyn Ba?bakanym;
Prof. Faruk Sümerin O?UZLAR adly eserinde tarif etti?i üzere Türkler merhametli, sevecen, sycakkanly , yardymseverdir ve insanlar arasynda fark gözetmez.Bu tarif bir efsane de?il binlerce yyllyk Türk ün karakteridir. Peygamber efendimizin (S.A) sevgisine mazhar olan bu milletin ezilmesine izin vermeyece?inize inanyyoruz.
Saygylarymla. Oguz Solak--Sanayici


Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..