Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Kalkınma fikri zihinlerde başlar oguz solak -oguzsolak1@gmail.com 19/1/2007 - 17:12:02 oku
KALKINMA FYKRY ZYHYNLERDE BA?LAR
Yazylaryma göstermi? oldu?unuz ilgiye te?ekkür ediyorum. Politikacy , yazar veya gazeteci
de?ilim. Ancak kimsenin uzmanlyk alanyna girmeden , tecrübelerimi ve olaylary algylama biçimimle yorumlarymy ve çözüm önerilerimi , yakla?yk 900 adreste ülkemizin en seçkin kurum ve insanlaryna ,yurt dy?ynda Türk dünyasynyn önemli insanlaryna ula?tyryyorum. Ya?amakta oldu?umuz ola?anüstü ?artlarda vatana sahip çykmak DERYN Milletin görevidir. Bu i?ler parayla pulla olmaz. Bu bir bilinç yapylanmasydyr. Bu bilinç bir kysym Türklerin belkide yaradyly?ynda vardyr. Türkiye de derin devletin varly?yna inanmyyorum. Görülen o ki varsa bile bu milletin hayryna de?il kendi kesesine çaly?yyorlar...Amma Türk Dünyasynda DERYN bir millet vardyr. Hem de milletin ba?rynda ya?amaktadyr. Mustafa Kemal Atatürk de Derin Milletin en mükemmel örneklerinden birisidir ve kalplerimizde müstesna bir yeri vardyr.
Mit ba?kany Emre Taner Beyefendinin, son açyklamalaryndan dolayy ?ahsyny ve Mit i kutluyorum.Türk milletinin istikbali, Türk silahly Kuvvetlerine ve Milli istihbarat Te?kilatyna emanettir inancyndayym. Ancak bu inanç bizi kurtarmyyor. Bizlerde elimizden gelen fedakarly?y yapmalyyyz.
Ben ysrarla mevcut sorunlarymyzyn BYZ den kaynaklandy?y, çözümün de BYZ de oldu?u konusunda iddialyyym. Dy?arydan dü?man arayarak zaman geçirmeyelim,dy?aryda zaten dü?man var.Fakat dü?mana gerek kalmadan biz birbirimizi harcyyoruz maalesef.
Yyllardyr su kaynaklarymyz alarm veriyor.Topraklarymyz çölle?iyor. Toplumsal bir seferberlik için yokuz. Ama nükleer enerjiye kar?y çykmak için varyz. Nükleer enerji kullanylabilecek en köklü ve temiz enerjidir.Yapmamyz gerekenlere sadece ve sadece bakyyoruz öylece...Dy? politikada yaptyklarymyz gibi, Türk Dünyasyna aval aval bakty?ymyz gibi...Fakat gönüllü çaly?ty?ymyz derneklerin, partilerin yönetim kurullarynda vesaire, birlik içerisinde olaca?ymyz yerlerde ise birdenbire canavar kesiliriz. Komplekslerimiz tavan yapar. Kar?ymyzdaki insany nasyl a?a?ylayaca?ymyzy , dy?layaca?ymyzy hesaplaryz. Anlatylmaz ki! anlatsam. Ama siz yinede tahmin edersiniz ne demek istedi?imi.
Lafy fazla uzatmadan önerilerimi ve tespitlerimi sizlere iletmek istiyorum.
1- Kalkynma fikri zihinlerde ba?lar. Bu fikriyat toplumsal bir ideal, bir tutku haline gelirse, parlamentoya giden siyasetçiler ve siyasi partiler bunun uygulayycysy olacaklardyr. Neden önce siyasetçiler. Çünkü bu ülkeyi siyasetçiler yönetiyorlar veya görünürde en son karary onlar veriyorlar, dernekler veya odalar de?il.
Yyllarca bu toplum, siyasetçileri ; hem ba? tacy yapmy? hemde a?a?ylamy?tyr. Onlary kanunsuz ilan etmi? ancak kendi çykarlary söz konusu olunca onlara, kanunlary çi?nettirmi? veya kanunsuzlu?a azmettirmi?lerdir. Hem onlary seçmi?ler hemde onlary denetlememi?lerdir. Kysacasy ülkesini yönetecek kadrolary sersemle?tiren, aptalla?tyran bir toplum, kendi iradesizli?i ile meydana getirdi?i bu canavar sistemin esiri haline gelmi?tir. ?imdi kamuoyu ara?tyrmalaryna bakyyorsunuz siyasetçiler en güvenilmezler. Ama bu ülkeyi siyasetçiler yönetiyor. Yani biz hem siyasilere güvenmiyoruz hemde kendimizi yönettiriyoruz. Türk toplumu bu yaman çeli?kiyi ve onlarca yyldyr yapmy? oldu?u hatalary düzeltmek zorundadyr.
2- Yapylan muhalefetin yanly? oldu?u inancyndayym. Türkiyede siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yada makam sahibi zatlaryn yapmy? oldu?u muhalefet de?il, olsa olsa iktidara yapylan gollük paslar olmaktadyr. Planlanmamy?, alt yapysy hazyrlanmamy? söylemlerle her yapylana kar?y durmanyn ady muhalefetse bundan vazgeçmemiz gerekir.
3- Töreler hakkynda söyleyeceklerim de var. Töre ady altynda her türlü sapkynlyk yapylyrken Baba bir akademisyenimiz veya gazetecimiz mertçe çykyp, Bu töre denilen olu?umlaryn ne Türk Töreleri ile nede Türklerle alakasy olmady?yny veya Türklerde havaya ate? açmak gibi bir saçmaly?yn olmady?yny anlatamyyor. Halbuki; Azyly bir Türk Dü?many olan Armstrong, Bozkurt adly eserinde bakynyz ne diyor. Türkler; vah?i ortaasya topraklarynyn uçsuz bucaksyz steplerinde avlanan bozkurtlar kadar acymasyz ve gaddardylar. Gene de göçebe ya?amlarynyn sundu?u tehlikeler ve risklere kar?y Önderlerine kayytsyz ve ?artsyz boyun e?ecek kadar DYSYPLYNLYYDYLER.
Kurtulu? sava?ynda hem dü?manla hem yoklukla mücadele eden bir ecdadyn torunlary
Zevk için havaya ate? açmaz, günahsyz insanlary öldürerek bunun adyna da Töre demez.Saygylarymla.
Oguz Solak—sanayici—18.ocak.2007
Türk Ocaklary Kayseri ?ubesi Yön. Kur. Üyesi

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..