Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
TÜRK MİLLETİ oguz solak -oguzsolak38@yahoo.com 5/1/2006 - 06:10:30 oku
TÜRK MYLLETY
Daha fazla kalkynmak için, daha mükemmeline ula?mak için birçok ?eyden ?ikayetçi olabiliriz, bu bir motivasyondur. ANCAK bir ?artla: ?ikayetimizin yanynda olabilir bir çözüm önerisini de mutlaka getirmeliyiz. Önerilerimizi yylgynly?a u?ramadan Ylgili kurumlara iletmek ,onlara yardymcy olmak, onlary motive etmek durumundayyz. Örneklerini daha sonraki yazylarymda verece?im, ady sany çok büyük kurumlarymyzyn, vakyflarymyzyn yada ?ahsiyetlerimizin ço?unun içinin FOS , faaliyetlerinin ço?unun göstermelik oldu?unu biliyorsunuz. Ama ne olursa olsun bunlar hepimizin dir. Bunlar i?e yaramaz diye terk etmek olamaz Hem ?ikayet ve tespitlerimizi yapaca?yz hem çözüm önerilerimizi sunaca?yz hem yeniden yapylandyraca?yz hem de aksayanlara sahip çykyp ,Türk dü?manlaryna oyun alany byrakmayaca?yz.
Geri kalmamyza dy? dü?manlarymyzy sebep göstermek sorumluluklarymyzdan kaçmak olur. Onlar her zaman vardy ve var olacaktyr. Bunu pe?inen kabul etmemiz gerekiyor.Ülkemizin içeride ve dy?aryda zor durumda kalmasynyn ana sebepleri içeriden kaynakly. Bu sebepleri ortadan kaldyrma iradesi gösterirsek üç-be? tane dy? dü?manymyz bize vyz gelir tyrys gider.
Dü?üncelerimizin altyapysynda sorunlar var. Bu sorunlar ufak tefek hatalar. Yrade gösterdi?imizde tekrarlanmayacak hatalar yapyyoruz ve bir ?ey olmaz zannediyoruz. Misal olarak, trafikte yapty?ymyz ve bir ?ey olmaz dedi?imiz hatalar gibi bunlar bir gün büyük bir yykyma dönü?üyorlar. Nedir bu ufak ama bir toplumun bütününü zayyf dü?üren hatalar: sorumluluklarymyzy bilmemek, kurallara uymamak , do?ru bilgi kaynaklaryna ula?mamak, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek gibi vs..e?ilimler.
Herkes kendi hesabyna, bu gibi hatalary yapmayaca?yna dair bir irade gösterse inanyn bu ülke ertesi gün kalkynma hamlesini ba?latmy? olur. Yyilikte içimizde kötülükte içimizde sadece her birimizi iyi yönde motive edelim.Ancak, Japon insanynyn çaly?kanly?y gibi örnekleri çok yanly? buluyorum. Bilirsiniz psikologlar, çocu?unuza ba?ka çocuklary örnek göstermek gibi bir yanly?a dü?meyin ,onlary ba?arysyzly?a itersiniz derler. Bilmesine biliriz de bir türlü uygulamayyz. Aslynda hepimiz vatanymyzy ve milletimizi çok seviyoruz ama bu sevgiyi sürekli kylmak sorumluluk ve hassasiyet ister.
ÇÖZÜM OLARAK: Kabul edelim ki ülkemizin içinde bulundu?u sorunlar tek tek hepimizin hatalaryndan kaynaklanmaktadyr. Her birimiz ( kendi iç dünyasynda ) dürüstlükle bu basit hatalary yapmama iradesi göstermelidir. Ancak bu temel üzerine üretti?iniz e?itim-ö?retim ,maliye,savunma, güvenlik, dy? ve iç politikalar vs.. uzun ömürlü olur. Yoksa herkesin bir ?eyleri tyrtyklamak gibi bir dü?ünce alt yapysyna sahip oldu?u toplumlarda hiçbir sistem ba?aryly olamaz. Her birimizin ‘ bir irade ‘ göstererek TÜRKYYEYY dünyanyn en güçlü ülkesi yapmasy, bu vatan ve millet u?runa emek ve hayat verenlere VEFA borcudur.
Unutmayynyz, ya?am hakkymyza el uzatyldy?y her ?art altynda DERYN TÜRK MYLLETY her zaman var olacaktyr. Saygylarymla. 4-ocak-2006
oguz solak-sanayici-kayseri


Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..