Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Türkleri yok sayamazsınız oguz solak -oguz@oguzsolak.com 29/12/2005 - 07:16:01 oku
Türkleri yok sayamazsynyz.
Aradan geçen yyllar da anladym ki Türkler ,birbirlerine çelme atmayy ve ülke çykarlaryny kollayanlary YOK saymayy ve tasfiye etmeyi bir aly?kanlyk haline getirmi?ler.
Çelme atarak birbirimizi oyalarken Türk ,Türkiye ,vatanseverlik maskesi altynda açyk veya gizli soros destekli gazeteler, enstitüler, fikir vakyflary kuruluyor. De?er verdi?imiz insanlary da ba?laryna geçirerek toplum mühendisli?i yapyyorlar. Kendi sorumluluklarymyzy bir ba?kasyna yüklemeden ülke meselelerin de katylymcy , sorgulayycy ve denetleyici olmalyyyz. Olmazsa ne olur ? SOROS tipi operasyonlaryn içine dü?memiz kaçynylmaz olur. Buna bir misal vermek istiyorum. Hiçbir kalkynmy? ülkede bilim insanlaryny parti ba?kany dolayysyyla devlet ba?kany yapmak için u?ra?mazlar. Biz katylymcy olmady?ymyz, fazla okumady?ymyz, sorumluluklarymyzy ba?kalaryna yüklemeyi kurnazlyk saydy?ymyz, gerekli olany yapmady?ymyz , gereksiz olanlary da yapmaya çaly?ty?ymyz için bir bilim insanyny parti ba?kany ,dolayysyyla devlet ba?kany yapmaya çaly?yryz.
Bu aly? veri?ten TÜRKYYE zararly çykar. Hem bilim insanyndan oluruz hem de devletin ba?yna deneyimi az birini getirmi? oluruz. Türk devletinin ba?yna geçecek ?ahsiyetin adaletli, ahlakly, askeri ve politik dehasy olmasy yetmez. Ayny zamanda Dünyada ki bütün TÜRKLERE sahip çykacak kadar merhametli, basiretli, estetik duygulary geli?mi? olmalydyr. Ülkeyi tek adam gibi de?il ,kurumlary ile bir ekip halinde yönetmelidir. Cesaretli olmalydyr. Türk gibi ya?amaly ,çocuklaryny Türkiye de okutmaly,kendisini Türk hekimlerine emanet etmeli , Türk Silahly Kuvvetlerine inanmaly, Türk milli istihbaratyna güvenmelidir.
Allahuekber da?larynda donarak ölen 90 bin ?ehidimizin cesaretini dü?ünün. Mustafa Kemal Pa?anyn Conkbayyr da, vatany u?runa gözünü kyrpmadan dü?man silahlarynyn ate?i altyndaki müthi? cesaretini dü?ünün. Yçinizde bir syzy olu?muyorsa size söyleyecek bir sözüm yok. Yçinizde bir syzy olu?uyorsa lütfen herkes sorumluluk sahibi olsun. çelme atmak gibi, birilerini kahramanla?tyrarak üzerindeki sorumluluklary devretmek gibi yanly? aly?kanlyklarymyzdan vazgeçelim.
Sizlere ula?tyrmaya çaly?ty?ym yazylarymda hep TÜRK insanynyn dolayysyyla TÜRK DEVLETYNYN , SYLAHLI KUVVETLERYNYN ,YSTYHBARATININ daha güçlü olmasy için yapycy ele?tiri ve çözüm önerilerim var. Ya?ady?ym sürece de devam edecek . Çok de?erli insanlarymyza ve dünyanyn birçok yerindeki Türklere ula?tyrdy?ym
yazylaryma sizlerden cevap bekliyorum. Birbirimizi görmezden gelmekten artyk vazgeçelim. Bakyn, 1987 yylynda sayyn Ergün Göze nin yazylaryma kar?ylyk daktilo ile yazylmy? ,posta ile gönderilmi? mektuplary var. 2005 yylyndayyz Ergün Göze Beyefendiye gene yazylarymy gönderiyorum ,ileti?im bir tu?a basmak kadar kolayla?masyna ra?men tyk yok. Bu kadar my birbirimizden ayry?tyk?
Yazma ve fikir üretme kabiliyeti olan , VATAN SEVGYSY HER ?EYYN ÜZERYNDE olan herkesin, çözüm önerilerini, korkusuzca kamuoyuna aktarmalaryny istirham ediyorum. Meydany bo? byrakmayalym . Bu meydan bo? kaldy?y anda ya TÜRK dü?manlary ile doluyor yada Türk dü?manlaryna alet olan TÜRKLERLE doluyor. Saygylarymla. 28-aralyk-2005

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..