Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
21.yy. Türkiye ens. ile ilgili oguz solak -oguz@oguzsolak.com 29/12/2005 - 07:13:40 oku
Prof. Ümit Özda? Beyefendiden aldy?ym e-postadan içeri?ini ö?rendi?im, 21. yüzyyl Türkiye Enstitüsü olu?umuna hem çok sevindim, ancak bir taraftan da çok üzüldüm.
Sevindim; çünkü bu tip bir yapylanma nihayet gerçekle?iyor. Kamuoyuna yeni duyurulan 21.yüzyyl Türkiye enstitüsü diye adlandyrylan yapylanmanyn aynysyny ben, 1990 yylyndan beri kamuoyuna yazylarymla aktaryyorum. 15 yyldyr, bu önerilerimi aklynyza gelebilecek her kesime yaymaya çaly?tym. Cumhurba?kanly?yndan, ba?bakanlyktan,Mit ten, sivil toplum kurulu?laryndan,Genelkurmay ba?kanly?yndan, MHP den, rahmetli Alparslan Türke? e kadar tek tek mektuplarla ( o zaman internet ortamy ve bilgisayarym yok ) iletmi?tim. 1992 yylyndan elimde önerilerimin de?erlendirilece?ine dair bir sürü resmi cevaplar hala duruyor. Yyl 1990 laryn ba?y, ortada buna benzer bir model yok. Yurt dy?ynda dü?ünce kulüp modelleri var ama benim sundu?um te?kilatma , Türkiye yi ilgilendiren her konuda fikir üretilmesi, bunlaryn tasarymlarynyn yapylmasy , fizibilitesi olumlu olanlarynyn projelendirilip ( olu?turulan uzman komisyonlar da) uygulamaya geçilmesidir. Yani tam bir üretim ve aksiyon. Sayyn Ümit Özda?yn ba?yny çekti?i 21.yüzyyl Türkiye enstitüsü aynen benim sundu?um te?kilatlanma modelini ortaya koyuyor,ANCAK bir farkla benim 1992 yylynda sundu?umu kendileri 2005 yylynda kamuoyuna sunuyorlar. Üzülüyorum; çünkü bir FYKYR Y?ÇYSY olarak , karynca kararynca seninde ortak akla bir katkyn olmu? bir ucundan da sen tut diyen yok. Üstelik ( ekte sundu?um yazy ,biliniyor anlamynda) Prof.Ümit Özda? yn sitesinde de yayymlanmy? olmasyna ra?men, sayyn hocamyn ba?ynda oldu?u bir hareketin içinde yer alamyyoruz. Bunun için adymyzyn ba?ynda Prof. mu olmasy gerekiyor bilemiyorum ama kesin olarak bildi?im, di?er yazylarymda da bahsetti?im gibi Türkler birbirlerini YOK sayyyorlar. Herkes kendi gurubunu, cemaatini kurmu? ve biz, milli devletten bahsediyoruz, ÇOK YAZIK. Unutmayalym,hakkaniyetin ve esteti?in olmady?y yerde hiçbir ?ey olmaz.
Bu bahse konu, lütfen ki?isel bir hak savunma olarak alynmasyn.Çünkü biliyorum ki bu yakla?ymlar ço?umuzun ba?ynda ve bende eminim ki hislerinize tercüman oluyorum. Saygylarymla. 22-aralyk-2005
OGUZ SOLAK --sanayici--Kayseri

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..