Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Milliyetçi köşe yazarları oguz solak -oguzsolakbelgelik@gmail.com 29/12/2005 - 07:11:22 oku
MYLLYYETÇY KÖ?E YAZARLARININ GAFLARI

Dünyanyn en büyük materyalistleri olduklaryny ,hatta dünyanyn en büyük istismarcylary olduklaryny ispatlayan AKP iktidarynyn ve yanda?larynyn ,tarikatlerinin ,vakyflarynyn, derneklerinin, vs.. her gün yaptyklary rezillikleri artyk bir tarafa byrakalym. Bunlaryn yaptyklaryny devamly kö?elerine ta?yyan milliyetçi yazarlar TÜRK MYLLYYETÇYLERYNYN TANSYYONLARINI dü?ürmekte ve MÜCADELE ENERJYLERYNY yok etmektedirler. Yazdyklary ile bizim ci?erimizi so?utuyorlar AMA ayny zamanda TÜRK milliyetçilerini de?arj ederek pasifle?tirmi? oluyorlar.
Bu i?in dahasy da var. Savunulmayacak durumlary ,inadyna savunmaya kalkan milliyetçi kö?e yazary ve gazeteler var. Vatan ve millet ?uuru olan halk ?unu istemiyor. Yçi bo?almy? , bozulmu?, yyllarca halka eziyet etmi? kurumlary ve modelleri savunmanyzy istemiyor. Siz inadyna bunlara arka çyktykça halk siyasi iktidaryn kuca?yna gidiyor. Art niyetli insanlar veya iktidarlar do?ru i?lere sahip çykyyorlar ve bunlary istismar ediyorlar ise sizin yapmanyz gereken bu do?rulara do?ru biçimde sahip çykmanyzdyr. Vatan hainleri ile illa kar?y safta olmak adyna do?rulara kar?y çykmak tuza?a dü?mektir.
Burada arka çykylan kurumlaryn içlerinin nasyl bo? oldu?una dair binlerce kanyt gösterilebilir. Ülkemizde zengini daha zengin yapan bir düzen vardyr. Mesela ara?tyrmacy bir mühendis olarak kredi veren kurumlara gitseniz, ben yatyrym kredisi istiyorum deseniz ,sizi yerin dibine sokarlar. Önce çok para kazanan en az 3 yyllyk bir esnaf ol, ipotek edecek evlerin filan olsun derler. Diyelim ki nanoteknoloji konusunda yatyrym yapmak istiyorsunuz. Size bir yol haritasyny lazym. Bu konuda kendilerini ballandyrarak anlatan BYLKENT üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji enstitüsü ile irtibat kuruyorsanyz hiçbir cevap vermeyebilirler,sizi adam yerine bile koymayabilirler.
Bu örneklere binlercesini ekleyebiliriz. Lakin bize hiçbir faydasy olmaz. Bu aksaklyklary ‘aman devletimiz zarar görüyor ’ gibi batyl inançlarla körü körüne savunmak yerine hyzla yeniden yapylanarak, devlet ve millet olarak bedenen ve fikren çok çaly?malyyyz. Siz milliyetçi kö?e yazarlarynyn görevi ise do?ru seçenekler göstermenizdir. Uzmanlyk alany olan kurumlaryn veya akademisyenlerin ara?tyrmalaryna yer vermeniz daha isabetli olacaktyr. Mesela stratejik konularda yapaca?ynyz yorumlara ASAM veya TÜRKSAM gibi de?erli fikir merkezlerinin yada konusunun uzmany de?erli bilim adamlarynyn ara?tyrmalaryny eklemeniz gibi de?i?imlerle sa?lam temellere dayanan yazylarynyz Türk milletinin bilincini artyracaktyr.
Ülkücüler ile yazymyn ba?ynda bahsetti?im kö?e yazarlary arasyndaki etkile?im konusunda ba?lanty kurmak istiyorum.
Ülkücülerin temel hedefi, Gaspyraly Ysmail Efendinin söyledi?i gibi TÜRK leri DYLDE , FYKYRDE , Y?TE birli?e götürmektir. Bu ise ülkücülerin birle?mesi ve çok çaly?kan olmasy , sürekli olarak kendilerini bilim ve teknoloji alanlarynda yeti?tirmeleri ve bilgili olmaya kendilerini adamalary ile olabilir. Bilgi ça?ynda ya?yyoruz ve dünyayy bilgi teknolojilerini üretenler yönetiyorlar.
Maalesef bir kysym ülkücü veya Türkçü kö?e yazarlarynyn kafalary ba?ka ?eyler de. Kendilerine rant olu?turmak için ülkücüleri bölmeye çaly?yyorlar. Do?u Perinçek i bile vatansever model olarak gösterme yüzsüzlü?ü yapan kö?e yazarlary var. Fethullah Gülenin üstü kapaly reklamyny yapan kö?e yazarlary var. Sizi geçmi?in karanlyklarynda dedikodularla , hesapla?malar ile ülkücülük adyna bo?anlar var. Üç –be? hapishane macerasy ile i?i geyik muhabbetine çevirenler var. Siz bunlaryn kim olduklaryny iyi biliyorsunuz. Bizim bunlarla, dedikodular ile yada iktidar güçlerinin atty?y yemlerle zaman kaybyna tahammülümüz kalmady. Yazymyn ba?ynda vurgulady?ym endi?em i?te bu. Bir sihirbazy seyreder gibi bunlary seyrediyoruz, ?ikayet ediyoruz. Bunlarda numara bitmez , din istismary ile torbalaryny dolduruyorlar. Ve para ile her ?eyi hatta e?itim kurumlaryny ele geçiriyorlar. Hem çocuklarynyzy hem de paralarynyzy bunlara kaptyryyorsunuz. Kusura bakmayyn ama ?u argo tabiri kullanmazsam patlayaca?ym. BUNLARIN KERYZY BYZYZ. Uyumaya devam ederseniz gelecek neslimizin beyinleri yunmu? yykanmy? olacak.
Ülkücüler gerekirse ta? üstüne ta? koyarak bu ülke için, DÜNYA TÜRKLERY için bilgi ça?yny yakalamalydyr . Artyk kendimize güvenmeyi ö?renmeliyiz. Elektronikte, bilgisayarda , typ da ,her meslek ve bran? da ülkücüler en ba?aryly , en azimli , en kapasiteli insanlar olmak için çaba göstermelidirler. Ülkücü bir ö?retmen her ö?rencisini Türklerin Ba?bu?u gibi yeti?tirmelidir. ülkücü bir bürokrat en verimli insan olmalydyr. ülkücü bir tüccar en güvenilir olmalydyr. Kysacasy ÜLKÜCÜLER iyi yeti?mi?, ülke kaynaklaryny en verimli kullanan , ülkesinin imaryna, esteti?ine çok önem veren, do?ayy en hassas biçimde koruyan, yardymsever, güler yüzlü hayata her zaman umutla bakan , sorunlary çözen , donanymly, insanca ya?ama modellerini kanyksamy?, ufkunu gelece?e çevirmi?, ancak vatanymyza ve devletimize tehdit oldu?unda BOZKURT olan örnek TÜRKLER olmak için çaba sarf etmelidir. Bu zorla veya basky ile olacak bir i? de?ildir. Co?ku ile yapylacak bu gönül harekaty Herkese örnek olacak tyr inancyndayym.
Atamyzyn dedi?i gibi, Muhtaç oldu?un kudret, damarlaryndaki asil kanda mevcuttur.
YETER KY sen kapasiteli bir insan olmak için gayret göster. Kendine olan öz güvenini elde ettikten sonra
dünyada ki bütün Türklere ve vatanyna katkyn olabilir. Y?te o zaman Türklük gurur ve ?uurunu doyasyya ya?ayabilirsin.
saygylarymla.19-ekim-2005
oguz solak ---sanayici—kayseri www.oguzsolak.com
Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..