Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
AcI ama Gerçek oguz solak -oguzsolak1@mail.com 29/12/2005 - 06:57:18 oku
ACI AMA GERÇEK
Acymasyz bir biçimde; insanlaryn ve fikirlerinin yok edildi?i bir zaman diliminde ya?yyoruz. Ayny fikirleri savundu?unuz insanlar bile sizi ezip geçmekten zevk alyyorlar. E?er önerdi?iniz fikirler, saldyrgan de?ilse kö?e ba?yndakiler sizi fark etmiyorlar bile. Yyllarca; Sivil savunma refleksi yüksek, milliyetçi bir karde?iniz olarak, bir Sanayici olarak TÜRK dünyasyna hizmet edebilmek için ufak tefek Öneriler sundum. Kimlere sundum; devletin önemli kurumlaryna, gazete kö?e yazarlaryna, siyasetçilere, Türk fikir hayatyna katkyda bulunanlara ve Dünya Türklerine. Samimi olarak ?unu söylemek istiyorum ki; önerilerime ilgiyi sadece Büyük devlet ve siyaset adamy rahmetli Alparslan Türke? ,Türkiye dy?ynda ya?ayan Türkler ve devletimizin bazy güzide kurumlary gösterdi. Ve göstermekteler.
TÜRK DÜNYASININ SAVUNUCUSU gazetelerden ve kö?e yazarlaryndan kurumlaryndan, vakyflaryndan övgü yada yergi alamadym.Umarym bu sözlerim Yanly? anla?ylmaz ve saygysyzlyk etmi? olmam. Niyetim sadece sessiz ço?unlu?a tercüman olmaktyr. Birbirimize de?er vermenin önemini belirtmektir.
17-06-2005 tarihli bir gazetemizin ba?ly?y aynen ?öyle: 1918 DEN BETER.
Gazete; te?hislerini çok do?ru olarak koymu?. Ancak burada hata kimde tespiti yapylmamy?. Hepimiz hatalyyyz. Burada asyl suçlu biziz. Birbirimize sahip çykmyyoruz. Birinci önceli?imiz, temizli?e kendi evimizden ba?lamak olmalydyr. Bugün Türk devletlerini lokma gibi parçalayan tarikatlaryn yada cemaatlaryn, STK laryn en önemli silahy, kandyrdyklary insanlara sahip çykmalarydyr.
Ayny gazetemize ve de?erli yazarlaryna bir öneride bulundum. Madem ki Dy? politikamyzdan memnun de?iliz öyleyse BYLGYLENDYRME bakanly?y kurulsun diye. Belki önemli bir ?ey olmayabilir ancak ,birbirimize sahip çykmak açysyndan " e-postanyz elimize ula?ty." diyebilirdiniz. Birkaç kelime ve bir tu?a basmak zamanynyzy almaz. Gönül alyrsynyz. Ama ne mümkün! Türkçülü?ü savunan insanlar veya kurumlar arasynda payla?ym yok, ileti?im yok,uygulama yok. Yani biz birbirimizi adam yerine dahi koymuyoruz.
Bugün, çaly?kan ve tertemiz fabrikatörlerin yarysyndan ço?u, dini motifleri kullanan bir liderin pe?inden gitmektedirler. NEDEN BYLYYOR MUSUNUZ. Çünkü bu insanlar Türk dünyasyna, e?itimine hizmet ettiklerini zannediyorlar. Halbuki karanlyk çykarlara hizmet ediyorlar. Kim aydynlatacak bu insanlary? BYZ MY? Biz o kadar kibirliyiz ki ,birbirimize sahip çykamady?ymyzyn farkynda bile de?iliz. ACI ama GERÇEK.
Ayryca Türkiye de (bunlara makyavelist mi, sabetay my, oportünist mi, sahtekar my yoksa ba?ka bir ?ey mi dersiniz size kalmy?.) bazy insanlar var. Bunlar her hareketin, her hükumetin içinde söz sahibi oluyorlar, TÜRK devletinin,silahly kuvvetlerinin ve istihbarat te?kilatlarynyn altyny oyuyorlar. Hafyzamyz güçlü olsun ve bu tip insanlary hiç unutmayalym. TÜRK olmak istiyorsak, böyle bir iddiamyz hevesimiz var ise birbirimize sevgimizi ve saygymyzy ispat edelim. Saygylarymla.
OGUZ SOLAK---SANAYYCY 18-06-2005---KAYSERY

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..