Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Türklerin başları göklerde olsun Oğuz SOLAK oguz@oguzsolak.com 7/6/2005 - 17:13:41 oku

TÜRKLERYN BA?LARI GÖKLERDE OLSUN
insan olmak ne muhte?em bir olay. Ara syrada olsa bu müthi? olayy algylayabilmemiz için kendimizi bir roket misali uzayyn bo?luklaryna soyut anlamda fyrlatabilmeliyiz ki gözlerimizle ve beynimizle ke?fettiklerimizin çok daha ötesini yalyn manty?ymyzla ve kalbimizle kavrayabilelim. Kavramak, hissetmek, anlamak ne ola?anüstü melekeler. Typky insanyn di?er daha birçok melekeleri gibi.

Evet yalyn mantyk; insanyn synyrly yapysyndan ötelere açylan bir dürbün gibi. Çünkü yalyn mantyk bulundu?umuz bilgi, bilim ve teknolojiden hatta ula?abilece?imiz hayal ötesi geli?melerden ba?ymsyz bir vasyta bana göre.
Konuyu daha somutla?tyrmak için yalyn manty?ymyz ile ilk dü?ünce yolculu?una çykalym isterseniz. Rotamyz evrenin ba?langycy, big-bang my? Pekala büyük patlama anyndayyz. Ya onun gerisi? Yani EZEL. Di?er anlamy ile ba?langycy olmayan zaman. Simdi rotamyzy gelece?e çevirdik ve bir synyr aryyoruz synyr. Sayamady?ymyz kadar yyllar ve ula?ty?ymyz herhangi bir synyr. Ya onun ötesi? Yani EBED. Sonu olmayan zaman. Neler oldu?unu açyklamamyz imkansyz ancak yalyn manty?ymyz ile çok önemli kesifler yapty?ymyz kesin.
Bu basit gibi algylana bilinecek dü?ünce yolculu?unda neler kazandyk biliyor musunuz? Hayatin tesadüfi olmady?yny ve insanin müthi? bir varlyk oldu?unu. Bunu bilmek farkly, bilinçli olarak dü?ünce derinliklerinde hissetmek ise çok çok farkly bir yapylanmadyr.

Simdi hep beraber dü?ünelim isterseniz; yeryüzü sonsuzlukta bir nokta gibi, insanlaryn ömrü ise bir an neredeyse ve insanlaryn ke?fini bekleyen sayysyz güzellikler, insanlaryn merhametini bekleyen de?erler. Çevremize bir bakalym, insan kimli?i içinde zevkle yapabilece?imiz o kadar çok ?ey var ki. Güçlü bir ?airin kalemiyle bile bunlary anlatamayyz.
Öyleyse bunca nefretin, katliamyn, insanlaryn sadece birbirlerine de?il di?er canlylara bile olan acymasyzly?y neden? Bana göre galiba insan oldu?umuzu unutmaya ba?ladyk. Dört duvar arasynda her birimiz krally?ymyzy ilan ettik, minnacyk bulu?larymyzyn ady YARATMAK oldu. O güzelim sezgilerimizi bile istismar ederek GAYB den haber alyyoruz dedik. Gökyüzünün o güzelim yyldyzlaryny bile kaderlerimize ilah tayin ettik. Ufacyk çykarlarymyz için kasap kesildik kasap.
Neden biliyor musunuz? Bunun cevaby sanyyorum yalyn manty?ymyzy kullanabilme ve yorum yapabilme kabiliyetimizde.

Bizler sadece insanyz. inançlarymyza ve dü?ünebilme özgürlü?ümüze sahip çykalym. YNSAN olarak ve TÜRK olarak yaratyldy?ymyz için bir kerecik daha dü?ünüp, Allah a ?ükredelim.

Oguz SOLAK---sanayici—Kayseri 10-7-1996

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..