Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Hayat ve Zaman oguz solak oguzsolak38@hotmail.com 21/10/2012 - 13:32:58 oku
Bilinmeyenler yada bildi?imizi zannetti?imiz konularda dü?ünmek, merak etmek sadece bilim adamlarynyn de?il, bütün insanlaryn üzerine dü?en asli bir görevdir. Ynsanlaryn varolu?laryny merak etmesi ve sonsuz bir dü?ünce aleminde ke?ifler yapmasy kadar ola?anüstü bir zevk olamaz. Sanki ba?ka bir boyutta ve zamanyn durdu?u anda her istedi?inize ula?mak gibi.
Kendini insanly?a adayan peygamberler , büyük dü?ünürler, gerçek bilim insanlary, samimi hayyrseverler madde denen ba?ymlyly?y alt etmi? , ba?y dik , mutlu ve kutlu azynlyklar. Di?er tarafta paraya gark olmu?, hatta iyide e?itim almy? ama maddeye ba?ymly hale gelmi?, her?eye sevgisini yitirmi?, gözü kararmy? , bunalymly ço?unluklar. Hangi tarafta olmak istersiniz, karar sizin.
Peygamberler safynda olmak akyl, zeka, sevgi ve mücadele azmi isteyen çetin bir yol. Di?er safta olmak istiyorsanyz hiçbir ?eye ihtiyacynyz yok, kendinizi dipsiz ve karanlyk bir kuyuya byrakyrsynyz olur biter.
Sonlu bir bedenimiz oldu?unu bildi?imiz halde, insanlyk dy?y menfaatlerin köleleri haline getirildik. Maalesef yaradyly?ymyz da olan muazzam duygulary çöp haline getirmek için bizde, adeta yary?yyoruz. Rüyalarymyz da olmasa manevi alemden tamamen kopacak durumdayyz. Bilinmeyenler konusunda zihin yormak, içimizden gelen sese kulak vermek, bu kirli tuzaklary bertaraf etmemize yardymcy olur. Maddiyatyn ula?amayaca?y kapylary açar, bizleri bu alemde olgunla?tyryr , canly ve cansyz alemlere baky? açymyzy derinle?tirir.
Y?te bunlardan en zalimi, bilinmiyen yada bildi?imizi zannetti?imiz, belkide sadece takvim olarak bakty?ymyz ZAMAN kavramy… Ömrümüzün nefes sayylary. Acymasyzca, hiç gözünün ya?yna bakmadan harcady?ymyz bir ?ey.
Zaman , bizim günlük ya?antymyzda kullandy?ymyz tariflerin dy?ynda, çok karma?yk ve tahayyül edilmesi çok zor bir kavram olmasyndan dolayy fazla fikirler sunulamamy? bir konudur.Ancak sizlere bildiklerimizden bilmediklerimize do?ru, kysacyk bir açylym yapmak istiyorum.
Zaman olaylaryn birbirini izledi?i sonsuz bir ortam olarak dü?ünülen soyut bir kavram,birbirini izleyen anlardan olu?an çizgisel bir bütündür. Kimilerine göre kendi üstüne do?ru bir sarmal çizerek gelece?e ve geçmi?e uzanan sonsuz bir spiral. Kimilerine göre ise zaman, çizgisel de?il uzay gibi e?ilebilir,birbirinin üzerine katlanabilir, daraltylabilir, geni?leyebilir bir yapydyr.
Einstein yn izafiyet teorisine göre evren dört boyutludur ve dördüncü boyut zamandyr. Kütle , uzay-zamany e?ip bükmektedir. Yo?unlu?u çok yüksek kütleler zamany ve mekany birbirinin üzerine katlayarak, di?er evrenlere açylan geçitleri yani Kara delikleri olu?tururlar. I?yk hyzyna yakla?tykca zaman büzülmektedir. zaman durma noktasyna gelmektedir.Zamanda yolculuk bu kuramlaryn açylymyndan do?mu?tur.Yani geçmi?e gitmek mümkün gözükmek tedir. Kimilerine göre ise zaman yoktur. Sadece beynin yanylsamasydyr. Yki olay arasyndaki de?i?imi fark etmek için beynin yapty?y bir oyundur. Kimilerine göre derken yanly? anla?ylmasyn , çok önemli kuramlardan ve sahiplerinden bahsediyorum. Bu kuramlaryn hepside olabilir. Zaten bir kysmyda ispatlanmy?tyr.
Bildi?imiz tek gerçeklik , çok az ?ey bildi?imiz dir. Ancak üç boyutlarda dü?ünebildi?imiz bu ya?am kesitinde hiç olmazsa algylayabildi?imiz kadary ile zamanyn kyymetini bilelim, bu boyutlarda yapabile?imiz en güzel çaly?malary yapalym ve kendi ruhumuza zaman ayyralym. Unutmayynyz ki ölüm bizim inancymyza göre yok olmak de?il, farkly bir boyuta geçmektir
Sevgilerimle 29-mart-2007 Oguz Solak — Mechanical engineer

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..