Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
KTO-Çanakkale Ziyareti Yzlenimleri oguz solak oguzsolak38@gmail.com 15/10/2012 - 11:41:04 oku
Kayseri Ticaret Odasy - ÇanakkaleZiyareti
?air Necmettin Halil Onan yn ?u muazzam mysralaryny sizlere aktararak Kayseri Ticaret Odasy mensuplary olarak Eylül ayy sonunda yapmy? oldu?umuz Çanakkale gezisini sizlere aktarmak istiyorum.
Dur yolcu! bilmeden gelip basty?yn bu toprak,bir devrin batty?y yerdir.
E?il de kulak ver,bu sessiz yy?yn bir vatan kalbinin atty?y yerdir.
Bu yssyz, gölgesiz yolun solunda gördü?ün bu tümsek, anadolu nda
istiklâl u?runda,namus yolunda can veren mehmet in yatty?y yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele son vatan parçasy geçerken ele
mehmet in dü?many bo?du?u sele mübarek kanyny katty?y yerdir.
Dü?ün ki. ha?rolan kan, kemik, etin yapty?y bu tümsek amansyz, çetin
bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tatty?y yerdir.

Önemini bir türlü idrak edemedi?imiz bu kutsal vatan için, canlaryny feda eden ,Çanakkale ?ehitlerimizi ziyaret programymyz 29- eylül-2010 tarihinde yakla?yk seksen ki?ilik bir ekip ile Kayseri havaalanyndan ba?lady. Havalandyktan sonra aramyzda ki sohbetler daha koyula?maya ba?lamadan bir baktyk ki uça?ymyz Yzmir semalaryna gelmi?ti bile. Yzmir hava limanynda bizlere tahsis edilmi? iki adet otobüse bindik ve Ayvalyk- Çanakkale istikametinde yola çyktyk. Ayvalyk’ a geldi?imizde ak?am saat sekizi bulmu?tu. Ayvalyk Ticaret odasy ba?kany Rahmi Gençer , ?ehir kulübünde bizleri a?yrlady. Ayvaly?a özgü yemeklerin oldu?u menüde balyk çorbasy, otlu börek, deniz börülcesi gibi zeytinya?ly lar hepimizin be?enisi aldy. Nezaketleri ve kibarlyklary ile kalbimizi kazandylar. Yemek sonrasy Ba?kanymyz Hasan Ali Kilci Beyefendinin konu?malary ve ödül takdiminden hemen sonra yola çyktyk ve Çanakkale de Otele geldi?imizde saat 01.00 olmu?tu. Sabah 07.00 de verilen kalk komutu, kahvalty ve tur rehberlerimizin gelmesi ve araba vapuruna girmemiz saat 09.00 sularyny buldu. Araba vapuru ile Eceabat’ a geçerken ‘’Dur Yolcu! Bilmeden gelip basty?yn bu toprak, bir devrin batty?y yerdir’’ mysralary da?yn üzerine yazyldy?y gibi kalbimizin en hassas yerlerine de kazynyyordu. Birinci Dünya Sava?y , Çanakkale , Deniz ve Kara Muharebelerinin yapyldy?y yerler ,Gelibolu yarymadasynyn milli park ilan edilen 33000 hektarlyk kysmynda geçmi?tir. Ayryca Batyk gemiler, toplar, siperler, kaleler ve burçlardan ve sava?la ilgili yüzlerce ba?ka kalyntydan olu?an geni? bir yelpazenin yany syra 250.000 i a?an Türk ?ehidinin ve yine 250.000 i a?an Avustralya,Yeni Zellanda, Yngiliz ve Fransyz askerlerinin sava? mezarlary ve anytlary buradadyr. Bu kadar büyük bir alany anlamly bir biçimde ziyaret etmek için iyi tur rehber lerinizin olmasy gerekir.Bu konuda çok ?ansly oldu?umuzu söylemek istiyorum.Tur Rehberlerimiz Zuhal Çaly?an ve Nezih Güney saat 09.00 dan 16.00 ya kadar Çanakkale de 1915-1916 yyllary arasynda ya?ananlary fevkalade bir ba?ary ile bizlere anlattylar.
Saat 09.00: Feribotla,Çanakkale’den Avrupa yakasynda bulunan Eceabat ilçesinden gezimiz ba?lady, Kilitbahir’e hareket ettik.Kilitbahir Kalesi(1462-62 F.Sultan Mehmet) ve SaryKule önünden geçerek,Namazgah Tabyalary hakkynda anlatym oldu ve Seyid Onba?y’nyn bulundu?u Mecidiye Tabyasy’nda durduk. So?anlydere Hastane ?ehitli?i’ni sa?ymyzda kalan tepede gördük(600 ?ehit-gerçek mezarlyk). Daha sonra ?ahindere Hastane ?ehitli?i’ni ziyaret ettik ( 1969 ?ehit,gerçek mezarlyk).
?ehitler Abidesi’ne gittik, Morto koyu önünden geçip Seddülbahir’deki Ertu?rul Koyu’ndaki çykartmayy dinledik. River Clyde kömür gemisini Truva aty gibi kullanmy?lardy ve oradaki siperlerde Ezineli Yahya Çavu? Ve Ykiz Koy’da Yngiliz askerlerini durduran ve Alçytepe Köyü’ne ula?malaryny engelleyen Yüzba?y Yusuf Kenan tarihe geçmi?ti.
Güney Cephesini bitirmi? olduk. Kuzey Cephesine hareket ettik. Anzak Koyu Aryburnu yarlarynda otobüste Anzak çykartmasyny ve Mustafa Kemal’in komuta etti?i 19. tümenin 57.alayynyn do?ru zaman,do?ru yerde dü?many nasyl durdurdu?unu ,sava?yn kaderini birinci günden belirledi?ini, Mustafa Kemal’in 57.alaya ”ben size taarruzu de?il , ölmeyi emrediyorum” emrini veri?ini dinledik.Ve Mehmetçik’e Saygy Anyty önünden Kanlysyrt’taki Avustralya Anyty olan Lone Pine’y gördük.
Kyrmyzysyrt LA?AMLAR bölgesi ve gerçek Anzak siperlerinin göründü?ü yerde bilgi aldyk. Kyrmyzsyrt Merkeztepe hattynda 19 Mayys Türk taarruzunda,6 saatte verdi?imiz kayyplary dinledik ve devamynda liselilerden (Kayseri lisesi dahil ) , tybbiyelilerden bahsedildi. 57.alay ?ehitli?ine hareket ettik, BOMBASIRT’yna …-siperler arasy 8 metre yani ölüm muhakkak-dedi?i yer Mustafa Kemal’in. En son noktamyz Conkbayyry idi. 6-7 a?ustos Suvla çykartmasy, Mustafa kemal’in Anafartalar grup Komutanly?y’na getirili?i,1.Anafartalar Zaferi(9 A?ustos 1915),Conkbayyry Süngü Taarruzu(10 a?ustos 1915), Annesinin verdi?i saate ?arapnel parçasynyn çarpy?y ve 2.Anafartalar Zaferi’ni (21-22 a?ustos-1915) dinledik.
Saat 16.00: feribotla Çanakkaleye geçtik.
Çanakkale sava?larynda ecdadymyzyn canyny hiçe sayarak verdi?i vatan müdafaasyny bizlere, milli duygularynyda anlatymyna dahil ederek anlatan rehberimiz Zuhal Çaly?an’y Çanakkalede byrakarak Ayvalyk’ a do?ru yola çyktyk. Ayvalyk cunda adasyndaki otelimize geldi?imizde saat 8.00 i bulmu?tu. 1- ekim sabahy Ayvalyk limanyndan bir gemiyle mavi tura çykyldy. Ak?ama kadar süren deniz gezisinde sohbetler yapyldy ve tabii ki denize girildi. Ertesi gün sabah Ayvalyktan ayryldyk. Yzmir den uçak ile Kayseriye geldik.
Ba?ta e?itim kurumlary olmak üzere her kurumun bu aziz topraklary mutlaka ziyaret etmelerini sa?lamak devletimizin görevi olmalydyr.
Çanakkale ?ehitlerini ziyaret etmek ,onlar için rahmet istemek, can ,namus, onur,istiklal ve vatan mücadelesi veren ecdadymyz için bu topraklarda bulunmak, bu ülkeyi seven herkes için bir vefa borcudur. Bizlere bu fyrsaty sa?layan Ba?kanymyz Hasan Ali Kilci Beyefendiye ?ükranlarymyzy sunuyoruz.
O?uz solak-KTO Meclis Üyesi

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..