Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Artvin – Batum gezisi Oguz SOLAK oguzsolak38@yahoo.com 15/10/2012 - 06:51:35 oku
Artvin – Batum gezisi 26-29 Mayys 2011Bir bahar ak?amy otobüs ile ba?layan Artvin-Batum gezimizin belleklerimizde bu denli güzel hatyralar byrakabilece?ini ve harika insanlarla tany?aca?ymyzy do?rusu tahmin etmemi?tik.
Artvin’e; Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergâhy üzerinden, karadeniz bölgesine yakla?tykça yalçyn da?laryn, geçit vermeyen sarp kayalyklaryn, derin vadilerin, dev uçurumlaryn ve tasvir edilmesi çok güç do?a harikalarynyn içinden geçerek vardy?ymyz da ku?luk vakti olmu?tu. DSY misafirhanesine yerle?irken, Kayseri Ticaret Odasy heyetini kente davet eden Artvin Valisi Mustafa Yemlihalyo?lu bizleri çok sycak kar?ylady.Gezi programymyz süresinde heyetimizi hiç yalnyz byrakmayan Sayyn Valimiz de devlet adamly?ynyn, mütevazyly?yn, insan sevgisinin ve samimiyetin bir arada nasyl zuhur etti?ini mü?ahede ettik.
Ö?le vaktine do?ru Artvin Ticaret ve Sanayi Odasyny ,Artvin Belediye Ba?kanyny ve Valilik Makamyny ziyaret ettik. Kayseri Ticaret Odasy Ba?kany Hasan Ali Kilci yapty?y konu?masynda hem?ehrileri Vali Yemlihalyo?lu’nu Artvin’de ziyaret etmekten duyduklary mutlulu?u dile getirdi.
Kilci konu?masynda ?unlary söyledi: "Bu güzel kentte ya?ayan insanlarla tany?mak, i?adamlaryyla tany?mak hem de Kayseri’ye yapmy? oldu?unuz ziyaret dolayysyyla iadeyi ziyarette bulunmak üzere buraya geldik. Hem?erimiz Artvin Valisi Mustafa Yemlihalyo?lu’nun kentinize yapty?y güzel ve ba?aryly çaly?malaryny hepimiz biliyoruz. Sizlerde Valimizin önünü açarak, ona ufuk verdiniz. Bende sizlere sayyn Valimizin Artvin’de kaldy?y süreyi iyi de?erlendirin diyorum. Ondan iyi istifade edin çünkü onun önü açyk . Çok daha iyi yerlere gelecek ve çok daha iyi görevler yapacak diyorum. Bunlar samimi duygularymyz. Bu bakymdan biz de?il Kayseri iftihar ediyor. Kayseri için de söyledi?iniz sözler onur vericidir. Kayseri geli?mi?lik açysyndan Türkiye’nin ilk 10 vilayetinden birisidir. Çok daha yeni açylymlary hedef seçmi?, ufkunu açmy? bir il olarak bu ba?aryyy yeterli bulmuyoruz. Türkiye nin 2023 vizyonu ne ise Kayseri’nin de Türkiye’nin ilk 5 vilayeti içerisinde olma hedefi var. Bunu yapabilecek gücümüz, kabiliyetimiz, giri?imci insanymyz ve ruhumuz var. Türkiye nin büyük i?adamlary Kayseri’den çykty. Hala da çykyyor. Bunlaryn sayylaryny da artyrmayy dü?ünüyoruz. Artvin’in de iyi bir turizm potansiyeli kurabilecek yapysy var. Bununla ilgili özel sektörün çabalary olmasy lazym. Devletimizden destek almanyz gerekiyor. Artvin üretimde sykyntyly. Bizler Artvin’e ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz ama sizden bir ?ey alamyyoruz. Turizm alanynda yapylan çaly?malar hakkynda bilgilendirildik. Turizm haricinde Tarym ve Hayvancylyk anlamynda da çok ciddi projeler geli?tirilebilir. Türkiye ile kom?u ülkeler arasynda ticaret sykyntyly geçiyor, umarym en kysa sürede düzelir ve her ?ey yoluna girer. Ziyaretlerimizde çok samimi duygularla kar?ylandyk ve kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu duygu ve dü?üncelerle ?ahsym ve arkada?larym adyna te?ekkür ederim.”
Ö?le yeme?i için Kafkasör yaylasyna geçildi. Burasy geleneksel bo?a güre?lerinin ve festivallerin yapyldy?y çok ünlü bir mesire alany. Bizler için sunulan halk oyunlary gösterileri ve yemekler harikaydy. Daha sonra, tamamlandy?ynda dünyanyn üçüncü, Türkiye’nin en büyük barajy olacak olan Deriner barajy gezdirildi. Bir mühendislik harikasy olan barajyn beton kemer gövdesi 249 metre yüksekli?inde.
Artvin düz alany olmayan çok zorlu bir yerle?im bölgesi. DSY Deriner barajynyn üzerinde bir tepede iken , Kafkasör yaylasy ba?ka bir tepenin üzerinde, kent merkezi de di?er bir tepenin yamacyna kurulmu?. Bu vah?i tabiat ?artlaryna ra?men çok sabyrly ve güler yüzlü, cana yakyn bir halky var.
Ak?am yeme?i, konaklayaca?ymyz DSY bölge müdürlü?ünün sosyal tesislerinde verildi. Yeme?e bizleri hiç yalnyz byrakmayan Vali Bey ve kentin ileri gelenleri katyldy. Vali Mustafa Yemlihalyo?lu ve Ba?kanymyz Hasan Ali Kilci konu?ma yaptylar. Kayserili olan ve Kayseri ye olan sevgisini dile getiren Vali bey, Kayserinin bir dünya ?ehri oldu?unu vurgularken, Artvinin zorlu tabiat ?artlaryny ve Artvinlilerin ne kadar sabyrly ve sevgi dolu insanlar olduklaryny ve ülkelerine olan ba?lylyklaryndan bahsetti.
Ertesi sabah Borçka da da?laryn zirvesine yakyn Karagöl’e çyktyk. Sonrasynda Sarp synyr kapysyna do?ru yola devam ettik. Gümrük i?lemlerimizin tamamlanmasy ile Batum’a hareket ettik.
Gürcistan Acara özerk cumhuriyeti merkezi olan Batum gezilmesi gereken çok güzel bir sahil kenti fakat öncelikli olarak vakit kaybetmeksizin a?a?yda bahsedece?im ziyaret ve görü?melerimizi gerçekle?tirmek durumunda idik.
Türk Konsoloslu?unu ziyaretimiz syrasynda, Ba?konsolos Tu?rul Ercan Özten ve Ticari ata?e bölge ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Yatyrym Ajansynda, özelle?tirme yapylacak i?letmeler ve yatyrym yapabilece?imiz konular ile ilgili sunum yapyldy. Uluslararasy Yatyrymcylar Derne?inde yapylan toplantyda ise Gürcistan’da i? yapan Türk i?adamlary ile bir araya gelmek imkanyny yakaladyk. Acara özerk Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakany Vazha Bolkvadze ve yardymcysy Tamas Shavadze ile yapylan toplantyda Acara’nyn ekonomisi hakkynda bilgilendirildik. Sonrasynda konaklayaca?ymyz Sheraton oteline geçtik. Ak?am yeme?i için otantik laz yemeklerinin ve gösterilerinin sunuldu?u Megrul Lazuri ye davetliydik.
Sheraton otelinde Sayyn Bolkvadze ve Shavadze ile Kayseri Ticaret Odasy heyeti olarak bir toplanty daha yaptyk. Acara bölgesine yatyrym konusu ele alyndy.
Batum botanik bahçesine hayran kaldyk. Gürcü yemekleri sunan Acara mutfa?ynyn seçkin yemeklerini tatma imkanymyz oldu. Batum dan ö?leden sonra yola çyktyk ve Karadeniz sahil yolundan Kayseri ye dönü? yolculu?umuz ba?lamy? oldu.
Gürcistan Acara bölgesini ziyaretimizin tamamynda güzel ve akycy Türkçesi ile mihmandarly?ymyzy yapan ve ilgisini bizden esirgemeyen hükümet görevlisi Nino Jintcharadze hanymefendiye ?ükranlarymyzy sunmak isterim. Kayseri Ticaret Odasy heyeti olarak Artvinlileri ve Gürcistan da ya?ayan bütün insanlary çok sevdik ve onlary tanymak bizleri onurlandyrdy. Artvin valili?i basyn dany?many Bayram Sarayo?lu deklan?örüne hiç yorulmaksyzyn basarak hemen her anymyzy ölümsüzle?tirdi.
Kafkasya, birçok medeniyeti bünyesinde baryndyrmy? önemli bir bölge. Gürcüler ve Çerkezler bu köklü medeniyetlerin büyük temsilcileri olmu?lar. Bu kültürler ile aramyzda kan ba?yndan çok daha önemli olan bir sevgi ba?y var.
Yanly? anla?ylan bir konudan bahsetmeden geçemeyece?im. Antik ça?dan itibaren insanly?yn birikimlerinden olu?an ve bütün insanly?yn ortak oldu?u bilgi ve teknolojinin liderli?ini ?u anda baty yapmaktadyr . Batylyla?ma ile batyly olmak çok farkly ?eyler. Batylyla?ma derken bizim kastetti?imiz, evrensel de?erlerin ve ortak birikimlerin üzerinde batyly ülkeler oturuyor ama bu birikimlerde bizimde katkymyz var bizde orta?yz demektir. Dolayysyyla batylyla?aca?yz demek dünyanyn ba?ka bölgelerine, milletlerine syrtymyzy dönece?imiz anlamyny ta?ymyyor. Hele Türk dünyasyna ve Kafkasya bölgesine ilgisiz kalaca?ymyz anlamyny hiç kimse çykarmasyn. Kafkasya bölgesinin güzel insanlarynyn bary? içerisinde evrensel insanlyk de?erlerine ba?ly, ekonomik açydan kalkynmy? olarak ya?amalary bizleri mutlu edecektir. Kalplerimiz onlarladyr.
Artvin-Batum bölgesine giden KTO heyeti çok uyumluydu ve ziyaretin amacyna uygun hareket etti. Otobüs ile yapylan seyahat o bölgeyi tanymamyz açysyndan çok isabetli oldu. Batum bölgesinde yatyrym yapmak isteyen i?adamlarymyzyn önünün açyk oldu?unu gördük. Uluslararasy birçok güvence sa?lanmy? durumda.
Kayseri Ticaret Odasy heyetini geldi?i günden gidece?i güne kadar a?yrlayan alicenap ve mütevazi bir devlet adamy Artvin Valisi Mustafa Yemlihalyo?lu ile tany?maktan büyük onur duyduk ve zatyalilerine KTO heyeti olarak Sevgi ve saygylarymyzy gönderiyoruz. Ho?çakalyn

Oguz SOLAK
KTO haziran 2011 sayysy

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..