Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
TSK+MSB Pentagonun Üzerinde Olmalydyr. oguz Solak -oguzsolak38@yahoo.com 15/10/2012 - 05:52:28 oku
TÜRK SYLAHLI KUVVETLERY + TÜRK SAVUNMA BAKANLI?I PENTAGONUN ÜZERYNDE OLMALIDIR.
Binlerce yylyk Türk Tarihini, maddi ve manevi eserlerini, göç yollaryny, te?kilatlanmalaryny, insanly?a yapmy? oldu?u katkylaryny, zaaflaryny, toplumsal psikolojilerini incelemeye çaly?an merakly birisiyim. M.Ö. 209 da Motun tarafyndan kuruldu?unu kabul etti?imiz Türk ordusunun tarihini M.Ö. 3000-1000 yyllary arasynda varlyklaryny sürdüren Ti-lere ( Türklerin atasy) kadar indirmek mümkün. Eski Türklerde eli silah tutan herkes ordunun do?al bir parçasy. Yani binlerce yyllyk kökleri olan Türk ordusuna genetik anlamda ba?lyly?ymyz, vefa borcumuz, sevgimiz var. Bu tarihsel gerçeklerden sonra ileriye yönelik beklentilerimizde var.Bu beklentileri miz Pentagon un üstünde bir Türk Savunma Bakanly?y +Türk Silahly Kuvvetleri olmasydyr. Türk milletine güvenen ve onun bir parçasy oldu?unu asla unutmayan, bu kadir?inas milletin bir ferdinin dahi burnunun kanamasyna izin vermeyen, darbelere geçit vermeyen, Dünyada ya?ayan bütün Türklere kol kanat geren yeryüzünün en güçlü ordusu.
Bu Ydealler sanyldy?ynyn aksine bizi sava? makinesi olmaya de?il sorumlu olmaya, güçlü ekonomiye, ileri teknoloji üretmeye, dünyaya adalet da?ytmaya sevk eder diye dü?ünüyorum. Fikirlerin ve tasarylaryn gerçekle?mesi için çytayy devamly yükseltmemiz ve çok ciddi çaly?malar yapmamyz gerekir. Ortak fikir birliktelikleri olu?turmak lazym. Bunu olu?turmanyn önemli bir yöntemi, önünüze gelen bir yorum size anlamsyz gelse de duyguda?lyk (empati ) yapmanyzdan geçer. Dünyada, sanayi devlerinin bir ürününe saçma bir ?ikayet oldu?u zaman, yapylan ilk i? yakynma sahibine a?zynyn payyny vermek de?il, konuyu ciddiye almak ve ar-ge sini yapmak olmaktadyr. Otomobil ve bilgisayar sektöründe bu geriye dönü?ler verimli bir ilerleme sa?lamy?tyr. Biz de herhangi bir konuda bu yakla?ym yok denecek kadar az. Bunun içindir ki muhtelif görü?ler hakkynda derinlemesine sondaj yapamyyoruz. Mesela TSK hakkynda yapylan yapycy ele?tirilere duygusal davranarak hemen kar?y çykmak en iyi niyetle oldu?unuz yere çakylmak demektir. Hele bo? bo? övünmek ile bu ideallere hiç ula?ylamaz. Ula?ty?ymyz seviyeyi hep yetersiz görmek, her zaman daha mükemmeline ula?mak gayretlerini ilerlemek için çok önemli bir isteklendirme( motivasyon ) olarak görmekteyim.
Elbette Türkiye de ba?aryly i?ler yapylmaktadyr ama bunlar devede kulak bile de?ildir. 50 yyl öncesinden bu yana yapmamyz gerekenleri ?imdi yapmaya çaly?yyoruz üzülelim mi sevinelim mi yorumunu size byrakyyorum. Elimizde ki bor madenleri ile hava atmamyzyn hiçbir anlamy var my? Önemli olan bordan hidrojen enerjisini elde etmek, onu depolamak ve hidrojen enerjisini kullanan makineleri ve donanymlaryny üretebilmektir. Nükleer de hiçbir varly?ymyz var my? Örne?in Kore’nin binlerce yeti?mi? nükleer mühendisi var. Bizim sistemimizde yeti?en elektronik mühendislerinin ço?u kart üzerine basit devre bile tasarlayamazken haritada yerini bile bulamayaca?ynyz do?uasya ülkeleri kilo hesaby entegre devre satmaktadyrlar. Ya nanoteknolojide neredeyiz? Birkaç üniversite ve hocasynyn fedakarca çaly?malaryndayyz. Bunlaryn hepsinin üzerinde enerji konusunda neredeyiz, var my bir enerji politikamyz. Niye 47 yyldyr, bu devletin Bilim ve Teknoloji Kurumu TÜBYTAK savunma sanayine mihmandar olmady. ( lütfen son yyllarda yapylanlary övünç kayna?y yapmayalym, adamlaryn yarym asyr önce ula?tyklary yere biz yeni geliyoruz. )
Detaylara girmeden, hepinizde malumu oldu?u bu konularda dikkatinizi çekmeye çaly?yyor ve kendi yorumlarymy sizlerle payla?yyorum. Ne yazyk ki biz hiçbir yerdeyiz. Türkiye de yapylan ba?aryly i?ler bir avuç insanyn alynteridir. Böyle kalkynma olmaz. Bu ülkede ya?ayan her yeti?kin bireyin ülkenin kalkynmasy adyna üretimde bulunmasy gerekmektedir. Devlet teknolojik bir seferberlik ilan etmelidir. Bu beklentilerin çözüm yeri olan siyasi parti yöneticilerinin vicdanlaryna sesleniyorum, artyk kisi?el oyunlarynyzdan, aranyzdaki laf kavgalarynyzdan, anlamsyz hedeflerinizden vazgeçmelisiniz. Lütfen birbirinize üstün gelmek adyna yapty?ynyz kör dövü?ünden uyanarak bu milletin bekasyny tehlikeye atmayynyz. Takym oyununa geçmek için daha neyi bekliyoruz, neyi bekliyorsunuz. Saygylarymla. 4-Ocak-2010.Kayseri
Oguz Solak-Makine Mühendisi-A.Ü.iktisat Fak. Uluslararasy ili?kiler Böl. Ö?rencisi
Not: Bu yazy Dünyanyn her tarafynda Türk olarak ya?amaktan onur duyan, yakla?yk 900 kurum ve ki?iye ula?tyrylmy?tyr.

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..